Turvalisuse ja privaatsuse küsimused

ARHIIVIKOOPIA

NB! Kes kiiresti vaid loengumaterjale otsib, siis need on [L] siin.

... on lühike turvatemaatiline kursus, mis peaks erinevate informaatika erialade magistrantidele (kelle otsene IT-alane tase on eri taustadest tulenevalt üsna kirev) andma ülevaate tänase IT-maailma probleemidest andmeturbe ja privaatsuse valdkonnas ning ka veidi praktilisi teadmisi vastaval alal. Eelkõige on kursus aga mõeldud silmadeavaja ja mõtlemapanijana.

Lühiinfo

Ainekood: MII7115
EAP: 3,0
Õppejõud: Kaido Kikkas (loengud, kodutööd), Birgy Lorenz (loengud, praktikumid)
Iseseisvad tööd: neli kodutööd (vt allpool)
Lõpeb: nominaalselt eksamiga, kuid hinne moodustub kodutööde hinnetest

Aine korraldus

Kursuse ajakava on järgmine:

Et otseseid kokkusaamisi on küllalt vähe, tuleb kursuse läbimiseks ka kodus tööd teha. Nagu juba eespool öeldud, kujuneb lõpphinne kodutööde hinnete tulemusena. Kodutööd on järgmised:

Esimene kirjatöö annab hindest 40%, teised igaüks 20%. Tööde tähtaeg on esmaspäev, 23. aprill. Kõiki kodutöid võib teha nii dokumendifailina esitatava kirjaliku tööna kui ka näiteks enda ajaveebis või kodulehel (kui turvaanalüüs seda võimaldab)

Raamatud

NB! Siintoodud nimestik ei ole kindlasti lõplik (kuid need on veebist vabalt leitavad), igaüks võib valida ka muu (ka paberkujul olemasoleva) teemakohase raamatu.

Õppematerjalid

...on vastavalt loengute toimumisele (ilmuvad vahetult enne või hiljemalt peale loengut samal päeval) siin - vaba tarkvara ja avatud standardite pooldajana ei pea Kakk õigeks õppematerjali sulgemist paroolide ja muude "pidurite" taha.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2023 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2023, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.