ARHIIVIKOOPIA

IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (ITSPEA)

7. SEPTEMBER 2020: KOROONAPANDEEMIA TAGASITULEKU TÕTTU SIIRDUB KURSUS E-ÕPPE VORMI (SAMA, MIS KEVADISEL KAUGÕPPEL). KURSUSE ÜLDIDEE JA MATERJAL JÄÄB SAMAKS, KORRALDUSLIK POOL ON AGA TÄIESTI TEINE - SELLEL LEHEL KIRJAS OLEV REGLEMENT ENAM EI KEHTI, UUS KODULEHT KOOS UUE KORRALDUSLIKU INFOGA ON LEITAV SIIT.

NB! Kes kiiresti vaid loengumaterjale otsib, siis need on siin.

... oli omaaegse Eesti Infotehnoloogia Kolledži traditsiooniliselt kõige pikema nimega õppeaine, mis oli seal kavas juba alates teisest tegutsemisaastast ehk 2001. aasta sügissemestrist. Kursus on osutunud üsna edukaks ning tuli üle ka TTÜ õppekavadesse. 2020. aasta sügisest on see vahepealse pausi järel taas kavas IAAB ehk administreerimise õppekavas (kahjuks 2. kursusel, mis ei ole aine sissejuhatavat profiili arvestades kõige otstarbekam).

Selle nime taga peitub omapärane soust võrgu- ja häkkerikultuurist, IT ajaloost, võrgupsühholoogiast ja veel muustki sarnasest. Asja mõte oleks teadvustada (tulevasele) arvutiässale, et tema (ka puhttehnilisel) tegevusel on olemas ka ühiskondlik dimensioon. Sageli aitab ka mingi tehnilise küsmuse ühiskondlike tagamaade tundmine leida parima lahenduse. Teiseks, praktilisemaks mõtteks on treenida arvutiinimeste eneseväljendusoskust - just tehniliste erialade juures kipub see pahatihti unarusse jääma (seda nii suulise kui kirjaliku poole pealt). Kolmanda olulise punktina aga võiks välja tuua viimastel aastatel üha olulisema allikakriitika ja kriitilise mõtlemise arendamise.

Tähelepanuks huvilistele, kes ei kuulu arendajate ega adminnide hulka: kuna seminaride ruum on piiratud mahutavusega ja aine läbimiseks nõutavate ettekannete aegu on samuti piiratud hulk, siis üldreeglina ei mahu sügissemestril vabaõppureid täiendavalt juurde võtma - tunniplaanijärgset seltskonda on eeldatavasti juba 160-170 inimest. Sama ainekoodi ja sisuga kursus (ent üsna teise korraldusega) on aga kevadsemestril kavas e-vormis, mis paneb osalejate arvule vähem piiranguid - seega vabaõppest tulijad on oodatud kevadisele e-kursusele. See käib ka huviliste kohta infosüsteemide magistrikavalt - kuigi see kursus sellest aastast enam seal kavas pole, on soovi korral vabaõppe kaudu kevadisel e-kursusel osalemine võimalik.

Lühiinfo

Märkus: ITSPEA maht ja ainekood on aastate jooksul korduvalt muutunud - takkajärgi sooritajad peaksid tegema selgeks, millist versiooni nad teevad!

NB! Seekord toimuvad kõigi kuue õpperühma seminarid IT kolledži majas arvutiklassis ICO-410 (mõnel aastal on mõned tunnid toimunud mujal).

Tähelepanuks veel: info kursuse korralduse kohta koroonapandeemia taastuleku korral asub lehe lõpus (kerige alla!).

Seminaride tabelid

... ilmuvad siia septembri keskel (3. õppenädalal), kui päris seminarid algavad.

Aine korraldus

Eelmiste aastate kogemus on näidanud, et võimalikult mitmekesised aine sooritamise võimalused on olnud publikule igati meeltmööda. Nii on statsionaarõppes põhimõtteliselt võimalik teenida "suurepärane" juba semestri kestel tehtud tööga, ka eksamit on võimalik sooritada kahel viisil.

Kodutöödeks on ühe aineteemalise vabalt valitud teemaga (mis on soovitav enne kirjutama asumist õppejõuga kooskõlastada!) kirjatöö kirjutamine, sel teemal esitluse (slaidide) koostamine ning avalik ettekanne enda valitud ja õppejõuga kokkulepitud ajal praktikatunnis (praktikatunnid kujutavad endast seega eelkõige seminare - loengus räägib õppejõud, praktikumides tudengid). Lubatud on ka teise kodutöö esitamine - see võimaldab saavutada hea tulemuse ka ilma eksamit sooritamata. Lisaks on kohustuslik ka retsensiooni esitamine ühe kaasõpilase (vabalt valitud) töö kohta.

Tähelepanuks:

Kirjatöö puhul hinnatakse probleemi selgust, loogilist ja põhjendatud käsitlust ning ka vormilist külge (töö vormistus, viitamine jms). Kirjatöö koostamisnõuded on kirjas vastavas lühijuhendis (eriti tasuks arvestada esimest punkti - copy-paste ei ole kirjatöö!). Lisaks on olemas ka varasem EIK kirjatööde juhend.

Teemaotsingul võib vaadata mõnda võimalikku teemavaldkonda.

NB!! Statsionaarõppe kõigi kirjalike tööde esitamise viimane tähtaeg on reede, 18. detsembri (sügissemestri õppetöö lõpp) keskpäev ehk kell 12.00 (ettekannete kirjatööd tuleks reeglina esitada koos ettekandega, vt eespool). Erijuhtudel (haigus vms) on võimalik pikendust saada, "oih, ei jõudnud" aga ei ole üldjuhul piisav argument.

Tänases kirjus ja inforohkes maailmas tasub eraldi tähelepanu pöörata allikakriitikale - ühe väikese juhendi leiab siit.

Suur ja karvane hoiatus - loomulikult eeldatakse kogu esitatava materjali puhul esitaja autorsust. Kusagilt allalaetud kirjatöö esitamine enda loomingu pähe on kõrgkoolis suurem eksimus kui mõnigi keskkoolist tulija arvab - kes pääseb vaid konkreetse kursuse nullhindega, võib end veel õnnelikuks pidada. Võimatu ei ole ka eksmatt ehk maakeeles öeldes koolist jalaga saamine. Eespoolöeldu kehtib ka juhul, kui "laenatud" on vaid osa tööst - mängureeglid nõuavad kogu mujalt pärinevale materjalile viitamist. Selle kohta leiab lähemat infot siit.

Esitlus peaks tooma esile olulise, olema mitte liiga üldsõnaline ega ka mitte ülidetailne ning olema vormiliselt korrektne ja hea kujundusega.

Suulise ettekande juures hinnatakse materjali selget ja loogilist esitust ning ammendavaid vastuseid esitatud küsimustele, kuid mõnevõrra ka esinemiskindlust ja -stiili.

Retsensioon peaks hindama kirjutaja teema olulisust ja selle püstitust, teemaarendust ja argumentatsiooni ning ka vormilist külge. Mõned juhised on siin.

Ettekande tegemise kohta on mõned juhtnöörid saadaval siit.

Esimene (kohustuslik) kirjatöö annab kuni 25 punkti, esitlus kuni 10 ja esinemine kuni 15 punkti. Teise töö puhul on numbrid vastavalt 20, 5 ja 10. Retsensioon annab kuni 10 punkti.

Märkus: keelelise vormistuse nõuded on leebemad neile, kelle jaoks eesti keel ei ole emakeel. Soovi korral on mitte-eesti emakeelega tudengitel võimalik lasta näiteks ettekande slaidid õppejõul enne ettekannet keele osas üle vaadata (palun eelnevalt kokku leppida).

Kirjatöö asemel on eelneval kokkuleppel õppejõuga võimalik esitada ka kas a) mingi vaba tarkvara korrektne kasutusjuhend või b) eestikeelse Vikipeedia korrektselt vormistatud ja piisava mahuga artikkel.

Veel üheks punktiteenimisvõimaluseks on kajastada kogu kursuse tööd ajaveebis ehk blogis. Võib avada nii uue blogi kui luua olemasolevasse eraldi rubriik. Kajastada võiks nii õppetööd (NB! Konstruktiivne kriitika õppejõu ja -töö aadressil on teretulnud, argumenteerimata õiendamine stiilis Kakk on jobu eriti ei ole) kui ka muud asjakohast, näiteks ainega seonduvaid üritusi ülikoolis või IT-uudiseid laiast maailmast (soovitavalt ikka omapoolse vaatenurgaga). Täispunktidena arvesseminev maht oleks ca 10 postitust semestri jooksul. Ajaveebi eest võib saada kuni 10 punkti (seega jäme reegel on "1 postitus = 1 punkt"), kuid selle esitamine on vabatahtlik (nagu 2. kodutöö puhul).

Kõige viimaks on võimalik teenida punkte ka kursuse teemadega seonduvaid raamatuid lugedes ja retsenseerides. Võimalik on retsenseerida 1-2 raamatut, kuni 5 punkti raamatu eest (seega kokku kuni 10). Retsensiooni ligikaudne pikkus on 1 lk, see peaks andma lühiülevaate nii raamatust (pealkiri, autor, ilmumisaeg) ja selle põhisisust kui ka lugejapoolse argumenteeritud hinnangu. Põhimõtteliselt on võimalik esitada raamaturetsensioon ka põhikirjatöö asemel (tehes selle peale slaididega ettekande), kuid see vähendab võimalikku kogusummat (kuna ühe töö eest kaks korda punkte ei saa).

Lisaks kõigele eespoolmainituile on õppejõul õigus anda ülesannete hea lahendamise, seminaris aktiivse kaasatöötamise jms. eest boonuspunkte, tüüpiliselt 1-3 korraga. Boonuspunktide maksimumarvuks on üldjuhul 10.

Punktid teisenduvad hindeks järgnevalt (sama süsteem kehtib ka paljudes muudes TTÜ ainetes):

Eksam annab selles õppeaines kuni 40 punkti.

Nagu skaalalt näha, on eksami sooritamine ilma kodutöödeta võimatu (ja nii rikkaliku punktiteenimisvõimaluse olemasolu korral on täiesti tühjalt eksamile tulev tegelane ikka totu küll :P ).

Eksami sooritamiseks on kaks võimalust:

NB! Eksamil saadud punktid liidetakse olemasoleva punktisummaga - seega ei saa eksami tulemus mõjutada üldist tulemust negatiivses suunas. Näide: tudeng tuleb eksamile, tal on eelnevalt kogutud 57 punkti. Eksamil ta asja eriti ei jaga ja vastab ära vaid ühe küsimuse, teenides 4 punkti. Ehkki eksami tulemus on väga kehv, annab lõpptulemus siiski välja 57 + 4 = 61 punkti ehk hinde 2 alampiiri.

Mis saab, kui COVID-19 tagasi tuleb?

Täpne käitumismudel selgub ilmselt alles siis, kuid üldiselt:

Kui "pauk peaks käima" kohe avanädalatel, on mõeldav ka lülitumine kevadsemestri stiilis e-kursusele, kuid see toimub täiesti teistel alustel (ehkki materjal on sama) ning vajab seetõttu eraldi selgitusi (sel juhul võtame selleks mõne loenguaja). Hiljem, poole semestri pealt ümberlülitumine ei ole hindamissüsteemide suure erinevuse tõttu võimalik.

Õppematerjalid

...on vastavalt loengute toimumisele (ilmuvad vahetult enne või hiljemalt peale loengut samal päeval) siin - vaba tarkvara ja avatud standardite pooldajana ei pea Kakk õigeks õppematerjali sulgemist paroolide ja muude "pidurite" taha. Punktiseis aga on piiratud ligipääsuga ning ülaltoodud tabelite nägemiseks on vaja teada parooli.

NB! Ka sel aastal lähevad õppeinfosüsteemi vaid lõpphinded, vahetulemused avaldame eraldi onlain-tabelina (alates 4. õppenädalast - tabeli aadress ja parool antakse 4. nädala loengus).


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.