Kogukonna taastulek

ARHIIVIKOOPIA

Kogukond?

Nagu mitmete teiste iseenesest heade sõnadega juhtunud, on ka "kogukonda" (ingl. k. community) viimastel aastatel omajagu lörtsitud ja mõnigi võib seda lihtsalt üheks järjekordseks sügava sisuta mulasõnaks pidada. Tegelikult on asjal siiski sisu täiesti olemas - ehkki täpsema tähenduse üle võib vaielda, ei ole vist suur liialdus öelda, et tegu on inimtsivilisatsiooni ühe alusmõistega. IT kontekstis on "kogukond" enamasti mõeldud võrgupõhise üksusena, mille üheks iseloomulikuks tegevusvaldkonnaks on tarkvara loomine (vaba tarkvara kogukonnad) - ehkki käesolev loeng jõuab välja ka tarkvaraarenduse kogukondliku mudelini, peaks esmalt üritama mõista kogukonda ka laiemas kontekstis.

Kogukonna puhul võib kasutada mitmeid definitsioone:

Sõna pärineb ladina keelest, kus cum tähendab "koos, omavahel" ja munus "kingitust" - nii võiks kogukonda tõlgendada kui "seltskonda, kes teeb üksteisele kingitusi". Kingitusi aga tehakse enamasti lähedastele inimestele. USA-s tähistab community services MTÜ-de poolt pakutavaid sotsiaalseid teenuseid, Walesis ja Shotimaal on community kasutusel ka väikese haldusüksuse tähenduses. Ilmselt aga sisaldavad kõik need tähendused viidet ühistegevusele ning enamasti ka võrd(väär)susele.

Üks keeleline märkus: kohati kohtab internetikogukondade juures "community" tõlkena "kommuuni". Ehkki sõna on kõlalt ja tähenduselt lähedane, on kommuun siiski natuke teise tähendusega: vt kasvõi Wikipedia artiklit http://en.wikipedia.org/wiki/Commune_%28intentional_community%29 . Pealegi on sel sõnal ka kaugemaid tähendusi, seetõttu on siinkohal "kogukond" vist parem tõlkevalik.

Kogukond läbi aja

p>Kogukonna kui sellise rolli võime näha praktiliselt kõigil inimkonna arenguetappidel. Esiaegadel võib kogukonnana käsitleda suguharu või küttide jahisalka, kus kehtis kindel sisemine reeglistik ja tavad. Antiikaja "foorumidemokraatia" põhines samuti kogukonnal - kõigi vabade meeste kogumil, kel igaühel oli sõnaõigus. Keskajal moodustas kogukonna küla maal ja tsunftid-gildid linnas. Uuematel aegadel on kindlaid kogukondlikke jooni kutse- ja ametiühingutel, paljudel juhtudel ka isegi firmadel (eriti näiteks Jaapanis, kus firmakultuuril on väga eripäraseid jooni).

Kogukonna mõju vähenemisest võime rääkida alles XX sajandi teise poole postmodernistlikus ühiskonnas, kus esiplaanile seati üksikisik oma vabaduste ja õigustega ning mõnelgi juhul lausa vastandati teda ühiskonnale. IT-ajastu on aga toonud kogukonna kui ühiskondliku nähtuse aga jälle tugevasti pildile - ja ehkki enamasti kiputakse IT kontekstis rääkima virtuaalsest ehk võrgukogukonnast, on täiesti tõenäoline, et ka traditsiooniline kogukonnamudel asub uuesti tõusuteele.

Traditsioonilise kogukonna nõrgenemine vahepealsel ajastul on põhjustatud mitmetest teguritest, nagu

Loodus aga ei sallivat tühja kohta ja nii võibki arvutiajastul täheldada kogukondliku suhtlemise uut tulekut. Seda võib seletada muuhulgas järgmiste teguritega:

Kogukondi võib eristada mitmete eri parameetrite alusel:

Kahtlemata aga iseloomustavad enamikku kogukondadest järgmised ühisjooned:

NB! Need jooned on näha ka tänapäevaste tarkvara arendavate kogukondade juures!

Tagasipõige: Handy ja tsunftid

Charles Handy kirjutab oma raamatus "Future of Work" 1984. aastal:

"Masstootmine tehastes ja kontorites on kadumas ja suure töödandva organisatsiooni aeg on läbi. Kaovad "vooluliinid" kontorites (masinakirjabüroo, raamatupidamisosakond). /.../ Konkreetse toodangu eest vastutab kamp (gang), mis on koondunud keerukate elektronseadmete ümber"

NB! Handy gang on samuti kogukond - see määratlus sobib ka häkkerliku lähenemisega, mida käsitlesime paar loengut tagasi.

Veel tähelepanekuid Handylt:

Veel ühe huvitava mõttearendusena Handylt võiks siinkohal ära tuua tema 1978. aasta raamatus "Gods of Management" väljapakutud töökorralduse eri etappide vastavusseseadmise kreeka jumalatega:

Häkkerlik/kogukondlik lähenemine on siinse järgi ilmselt kahe viimase segu pluss veel midagi - ja see "veel midagi" ongi ilmselt sotsiaalne, isikute vastastikuse mõju komponent.

Turg vs katedraal: kogukonnamudel IT-arenduses

1961. aastast MIT PDP-1 arvuti ümber kujunenud klassikaline häkkerikogukond (mida kajastab Steven Levy Hackers) praktiseeris "sahtlisse programmeerimist" - listingud pandi sahtlitesse, kus kõik võisid nendega tutvuda ja ka sinna parandusi teha - sisuliselt oli tegemist tänase kogukondliku arendusmudeli algusega.

Kolmkümmend aastat hiljem alustas Linus Torvalds Linuxi loomist olukorras, kus oli juba olemas nii GNU kui BSD. Ometi sai just Linux vaba tarkvara lipulaevaks - ilmselt on tugevasti asi ka selles, et Linux arenes algusest peale vabalt kujuneva arendajate kogukonna baasil. Eric S. Raymond nimetab seda turumudeliks (bazaar model), vastandades seda "katedraalimudelile" ehk tsentraalselt juhitavale arendusprotsessile). Üheks lipukirjaks sai Release early, release often - ehk eelistati kiirelt üksteisele järgnevaid väiksema küpsusastmega väljalaskeid. Võrdluseks: Microsoft laseb süsteemi versioone välja mitmeaastaste vaheaegadega, paljude Linuxi distrode (operatsioonisüsteemi variantide) tsükkel on aga 2 versiooni aastas.

Huvitava kõrvalepõikena võib tuua ühe tuntud näite mudelivahetusest: Netscape kasutas oma Navigatori arendamisel katedraalimudelit, peale koodi vabastamist sündinud Mozilla aga areneb turumudeli järgi.

Tasapisi võetakse (eri määral) kasutusele ka kommertssfääris. Microsofti Shared Source programm oli üliettevaatlik (ja allakirjutanu arvates sellisena üsna vähetõhus) katse kasutada ära kasutajate kogukonda uute süsteemide testimisel, hilisematel aastatel on firma katsetanud ka päris vabasid litsentse (Microsofti puhul tuleb pidada oluliseks takistuseks tema mitmete varasemate ebaeetiliste sammude tõttu tekkinud usalduskriisi vaba tarkvara kogukonna hulgas, mistõttu ka tema ilma tagamõtteta üritused kohtavad sageli tõrjuvat suhtumist). Üsna edukad on aga olnud näiteks mängudetootjad - põhitoode levib klassikalise kommertsmudeli alusel, kuid kasutajakogukond loob täiendusi (mängu modifikatsioonid, mängualad, abiprogrammid jpm), mille tase määrab sageli ära mängu edukuse konkurentide samalaadsete väljalasetega võrreldes. Näidetena võib tuua suure hulga Diablo II modifikatsioone, samuti Jagged Alliance 2 versiooni 1.13, mis sisuliselt võiks olla kogukondlikult arendatud JA3

Kogukondliku mudeli olulised plussid:

Meritokraatia tarkvarakogukonnas:

Kahekihiline meritokraatia tarkvarakogukonnas

Veel võib kogukonnapõhise mudeli tugevate külgedena välja tuua

Psühholoogid on välja toonud tarkvarakogukonnas kaasalöömise motiive, mis on üpriski kirjud:

Eri etapid/mudelid:

Oma artiklis kogukondlik arendusest ajakriitilistes süsteemides toob Bob Neches välja veel asjaolusid, mis kõik viitavad kogukondliku mudeli sobivusele:

Kogukondliku arenduse ohtudest võib välja tuua järgmised:

Sotsiaalvõrgustik kui kogukond

Sotsiaalset tarkvara üldiselt määratleb Stowe Boyd järgmiste kriteeriumite kaudu:

Mõned näited erinevatest võrgustikest:

Sotsiaalne tarkvara kui võrgustiku eeldus

Matt Webb on ühe Stewart Butterfieldi ajaveebisissekande põhjal iseloomustanud sotsiaalset tarkvara järgnevate faktorite kaudu (kommentaarid on omakorda Webbi teksti põhjal lisanud siinkirjutaja):

Sotsiaalvõrgustikku Interneti mõistes võiks defineerida sel juhul "kasutajainfo (profiil) pluss veel midagi" - see "veel midagi" võib olla näiteks sõnumite vahetamine (Facebook, Orkut jpt), hinnangute andmine (Rate.ee), kasutajarühmad (Orkuti kogukonnad), väga erinev kasutaja poolt loodud sisu (Shelfari raamaturiiul, Fanfiction.net'i fännikirjandus jne).

Kuus astet

Sotsiaalvõrgustike toimemehhanismide vaatlemist võib alustada "Kuue eraldava sammu" (six degrees of separation; http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation) ideest - kui paigutaksime kõik maakera elanikud laiali nii, et iga inimese ja tema tuttavate vahel oleks vaid üks samm (tuttava tuttav oleks nõnda kahe sammu kaugusel jne), siis oleks keskmine kaugus mistahes inimeste vahel üksnes kuus sammu. Seega on mistahes kaks inimest maakeral ühendatavad läbi keskmiselt viie inimese.

Selle arusaama autoriks peetakse ungari kirjanikku Frigyes Karinthy't, kes kajastas seda ühes enda 1929. aasta lühijutus. Juba ammu enne Interneti sündi ennustas ta, et maakera hakkab "muutuma väiksemaks" ja süvenevad inimestevahelised kontaktid muudavad inimestevahelise sotsiaalse distantsi väiksemaks kui füüsiline distants seda eeldaks. Selle mõtte laiemaks populariseerijaks aga peetakse ameerika näitekirjanikku John Guare'i ja tema 1990. aasta näidendit "Kuus eraldavat sammu". "Kuue sammu" teooriat on katsetatud ka internetiajastul ja ehkki sel leidub nii otseseid karme kriitikuid kui ka neid, kes peavad vajalikku numbrit suuremaks, on see ometi heaks lähtekohaks sotsiaalsete võrgustike mõistmisel.

Kokkuvõtteks

Kogukond pole vaid järjekordne moesõna - ka lähituleviku ühiskondlikud protsessid näivad viitavat arengule jäigast organisatsioonist spontaanse kogukonna suunas. Tarkvaraarenduse kogukonnamudel on tunnistatud toimivaks - isegi kui teadlased sageli veel ei saa aru, KUIDAS...)

Viiteid


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.